Şenol OSGB

Mevzuat

KANUNLAR

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU (6331)

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

4857 Sayılı İş Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu

4904 Türkiye İş Kurumu Kanunu

2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu

2821 Sayılı Sendikalar Kanunu

3146 Sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu

5953 Sayılı Basın Mesleğinde Çalİşanlarla Çalİştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun

854 Sayılı Deniz İş Kanunu

4817 Sayılı Yabancıların Çalışma Izinleri Hakkında Kanun

 

TÜZÜKLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü

Grev ve Lokavtlarda Mülki Idare Amirlerince Alıncak Önlemlere İlişkin Tüzük

İş Kolları Tüzüğü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

İşçi ve İşveren Sendika ve Konfederasyonlarının Denetimine İlişkin Tüzük

Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük

Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalİşılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük

Hakeme ve Resmi Arabulucuya Başvurma Tüzüğü

Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

 

YÖNETMELİKLER

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Gemi Adamlarının Ikamet Yerleri, Sağlık Ve Iaşelerine Dair Yönetmelik

Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalİştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik

Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik

Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Yıllık Ücretli Izin Yönetmeliği

Alt İşverenlik Yönetmeliği

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Asgari Ücret Yönetmeliği

Askeri İşyerleriyle Yurt Emniyeti Için Gerekli Maddeler Imal Olunan İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Karar Vermeye Yetkili Komisyonun Yapısı, Çalışma Şekli ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Askeri İşyerleriyle Yurt Güvenliği Için Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetim ve Teftişi Hakkında Yönetmelik

Ağır ve Tehlikeli İşler Yön değişiklik işlenmiş

Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik

Deniz, Göl veya Nehir Altında Bulunan Madenlerdeki Çalışmalar Hakkında Yönetmelik

Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel Istihdamı Hakkında Yönetmelik

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

Grev Gözcülerinin Zorunlu Ihtiyaçlarının Karşılanması Hakkında Yönetmelik

Grizulu Ocaklarda Elektrik Enerjisi Kullanılması Hakkında Yönetmelik

Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Konfederasyonlarınca Düzenlenecek Üyeliğe Başvuru Belgesi, Çekilme Bildirimlerinin Şekli, Içeriği, Tutulacak Defterlerin Şekli, Ihtiva Edeceği Bilgiler Ile Kayıtların Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

Konut Kapıcıları Yönetmeliği

Kurum Idari Kurulları, Yüksek Idari Kurul,Kamu İşveren Kurulu ve Uzlaştırma Kurulunun Teşkili Ile Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle Ilgili Yönetmelik

Postalar Halinde İşçi Çalİştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik

Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat Veya Daha Az Çalİşılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik

Sendika ve Konfederasyonlarca Düzenlenecek Üye Kayıt Fişleri Ile Defterlerinin Şekli ve Içeriği Hakkında Yönetmelik

Sendika Üye Sayıları ve Her Hizmet Kolunda Yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları ve Bunların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Sendikaları ve Bunların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Titreşim Yönetmeliği

Yabancıların Çalışma Izinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği

Yeraltı Maden İşletmelerinde Elektrikli Lokomotiflerin Kullanılması Hakkında Yönetmelik

Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Çalışma Bakanlığı Merkez Birimleri Evrak ve Dosya Yönetmeliği

Çalışma Genel Müdürlüğü Çalışma Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danİşma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hizmet Içi Eğitim Yönetmeliği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmelik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Yapılacak Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yurtdİşı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Uzman Yardımcılığı, Yurt Dİşı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı Giriş ve Uzmanlık Yeterlik Sınavları Hakkında Yönetmelik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Atanacak Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalİştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Istihdamı Hakkında Yönetmelik

Ücret, Prim, Ikramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü Istihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği

İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik

İşletme Belgesi Hakkında Yönetmelik

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik

İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

Tebliğlere Bakabilirsiniz.

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa Göre İşyeri Sendika Temsilcilerinin Seçilmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa Göre Sendika Üye Sayılarının ve Her Hizmet Kolunda Yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları ve Bunların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalİştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ

İşyeri Sendika Temsilcilerinin Faaliyetleri ile Çalışmaya Devam Eden Sendika Yöneticilerine Verilecek Haftada Bir Gün Iznin Kullandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Kapsamında Sistem Belgelendirme Konusunda Onaylanmİş Kuruluş Olarak Türk Standartları Enstitüsünün Görevlendirilmesine Dair Tebliğ

Kişisel Koruyucu Donanımlarla Ilgili Onaylanmİş Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetlerinde Çalİşacak Denetim Elemanlarının Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliğ

Türk Standartları Enstitüsünün Kişisel Standardları Enstitüsünün Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Kapsamında Bulunan Ayak ve Bacak Koruyucuları Konusunda Onaylanmİş Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ

Kişisel Koruyucu Doanımlarla Ilgili Uyumlaştırılmİş Ulusal Standartlara Dair Tebliğ

Universal Sertifikasyon ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. nin Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmİş Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ